วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

คุณค่าของวรรณกรรม

วรรณกรรม มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทย ดังนี้
1. คุณค่าด้านความบันเทิง เพลงพื้นบ้านไทยแสดงความสามารถปฏิถาณไหวพริบ ของบุคคลในท้องถิ่น นิทานพื้นบ้านไทยสมัยก่อนให้ความสำเริงอารมณ์ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน
2. คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม วรรณกรรมไทย เป็นเครื่องมือสอนจริยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม สอนให้คนทำความดีเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเมตตา

3. คุณค่าในด้านการประพันธ์ เพลงพื้นบ้านไทยปลูกฝังให้เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนใช้ไหวพริบในการโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิงโลกภาษิตไทย มีคำอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบให้เข้าใจชัดเจน ใช้ภาษาสละสลวยแสดงโลกทัศน์ของผู้เขียนนิทานคติธรรมปมาสี่-สี่ เป็นนิทานสอนใจให้ข้อคิดที่มาจากปัญญาสชาดก เป็นเรื่องไม่สมจริงแต่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความประพฤติของตัวละคร 4 คน มีความแตกต่างกัน มีความสลับซับซ้อนแต่ผลของการกระทำคือ ทำความดีได้ผลดีตอบแทน
4. คุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรม ตำนานไทยช่วยสะท้อนความเป็นอยู่ของท้องถิ่นศาสนาประเพณี อาหารการกิน ตลอดจนการละเล่น
ประโยชน์ของวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมให้ประโยชน์แก่กลุ่มชน ดังนี้คือ

1. ให้ความรู้เรื่องสังคม ภาษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่สั่งสมและสืบทอดมาทำให้เกิดผลดีแก้ชาวไทย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาทำประโยชน์จากวรรณกรรมท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งปัจจุบันอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญา มีศิลปวัฒนธรรมและการนำเสนอข้อมูลทางวรรณกรรมท้องถิ่น มีคุณค่าควรศึกษาอย่างยิ่ง
2. ให้คติธรรม ความมีเมตตากรุณา คุณธรรมและจริยธรรมเป็นการชี้แนวทางชีวิตมีบทเรียนสั่ง สอน ดังในนิทาน นินาย และสุภาษิต โลกภาษิตไทยทำให้คนไทยเป็นผู้มีจิตใจงดงาม มีความประพฤติดีอยู่ในกรอบของศีลธรรม
3. เชื่อมโยงความสามัคคีให้หมู่คณะมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้ขจัดความเห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ ซึ่งสภาพสังคมยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป
4. แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะวรรณกรรมท้องถิ่นไทยได้แสดงความคิด ค่านิยมในทางศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม

2 ความคิดเห็น:

กุหลาบขาว กล่าวว่า...

ก็ดีน่ะครับสำหรับมือใหม่แต่น่ะจะเพิ่มรายละเอียดอีกสักนิดสรุปแล้วก็ดีน่ะ

กุหลาบขาว กล่าวว่า...

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น